2015-12-10

ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na BIP

Warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

1) Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach jest obowiązany:

• poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej zamieszczonej w BIP,

• dalej udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie,

• poinformować o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.

2) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji w celu ponownego wykorzystywania, określenie warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

Osobie która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji przysługują następujące uprawnienia:

1) w przypadku otrzymania decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania – do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia (Prezydenta Miasta Tychy), a od decyzji organu wyższego stopnia – skargi do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji,

2) w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania – do złożenia sprzeciwu od oferty do Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokość opłaty. Od w/w decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia (Prezydenta Miasta Tychy), a od decyzji organu wyższego stopnia – skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.

 

Załączniki

  rozporządzenie_ wn...ępnienie.pdf 594,89 KB (pdf) szczegóły pobierz