2015-12-10

ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na BIP

Warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

1) Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach jest obowiązany:

• poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej zamieszczonej w BIP,

• dalej udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie,

• poinformować o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.

2) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji w celu ponownego wykorzystywania, określenie warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

Osobie która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji przysługują następujące uprawnienia:

1) w przypadku otrzymania decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania – do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia (Prezydenta Miasta Tychy), a od decyzji organu wyższego stopnia – skargi do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji,

2) w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania – do złożenia sprzeciwu od oferty do Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokość opłaty. Od w/w decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia (Prezydenta Miasta Tychy), a od decyzji organu wyższego stopnia – skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.

 

Załączniki

  rozporządzenie_ wn...ępnienie.pdf 594,89 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się