2015-12-10

dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PZON Tychy, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198).

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania PZON Tychy winne złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej dopuszczalne są ze względu na:

‒ przepisy o ochronie informacji niejawnych,

‒ przepisy o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

‒ prywatność osoby fizycznej,

‒ tajemnicę przedsiębiorcy.

Wniosek można złożyć:

‒ tradycyjnie na adres: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy,

‒ drogą elektroniczną,

‒ telefonicznie,

‒ ustnie do protokołu.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, wyjątek: poniesienie dodatkowych kosztów ze strony organu (opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom). Art. 15 ust. 2 u.d.i.p.: „Podmiot w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek”.

 
 

Załączniki

  wniosek_o_ud_inf__pub.pdf 135,87 KB (pdf) szczegóły pobierz